ALGEMENE VOORWAARDEN BLOX

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Blox: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan De Dagmaet 1, 5066EM te Moergestel.

2. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Blox een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Consument: een Koper, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Partijen: Blox en de Koper gezamenlijk.

5. Overeenkomst: iedere tussen Blox en de Koper middels de Webwinkel tot stand gekomen overeenkomst waarmee Blox zich jegens de Koper heeft verbonden tot de levering van Producten.

6. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door Blox aan de Koper te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, al dan niet volgens specificaties van de Koper vervaardigde of bewerkte meubels en woonaccessoires.

7. Webwinkel: www.blox.sale.

8. Schriftelijk: naast traditionele schriftelijke communicatie, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk middels de Webwinkel aan de Koper gericht aanbod van Blox en iedere Overeenkomst.

2. De eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de Koper zijn niet op de Overeenkomst van toepassing.

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Elk middels de Webwinkel aan de Koper gericht aanbod van Blox is vrijblijvend. Blox kan zijn aanbod nog herroepen tot meteen na de aanvaarding daarvan door de Koper. Indien in zodanig geval van herroeping reeds betaling door de Koper heeft plaatsgevonden, draagt Blox zo spoedig mogelijk, althans binnen een werkdag, zorg voor terugbetaling aan de Koper.

2. De Koper kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Blox dat een kennelijke fout of vergissing bevat.

3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat de Koper het aanbod van Blox op de daartoe door Blox aangewezen wijze heeft aanvaard en de Koper heeft voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4. Blox zal de bestelling van de Koper, onverminderd het bepaalde in lid 1, zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Koper bevestigen.

5. Indien de Koper de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Koper is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.

 

ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN

1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende lid, kan de Consument de Overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst van de Producten, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.

2. De Consument komt het recht van ontbinding niet toe in geval van:
a) de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd of bewerkt op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

b) de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiĎne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
c) een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens de wet is uitgesloten of geen toepassing vindt.

3. De Consument kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Blox aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Blox. Zo spoedig mogelijk nadat Blox in kennis is gesteld van het voornemen van de Consument om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Blox de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.

4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de Consument zorgvuldig om te gaan met de te retourneren Producten en de verpakking daarvan. De Consument mag de te retourneren Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument de Producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

5. Indien de Consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Blox retourneren.

6. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. Blox is gerechtigd deze waardevermindering aan de Consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de Consument reeds ontvangen betaling.

7. Teruglevering van de Producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de Consument de Overeenkomst conform het bepaalde in lid 3 heeft ontbonden.

8. Indien de Consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor rekening van de Consument.

9. Blox zal de eventueel reeds van de Consument ontvangen betaling met betrekking tot het gedeelte van de bestelling dat wordt geretourneerd, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan de Consument terugbetalen, mits de Producten door Blox zijn terugontvangen, dan wel door de Consument is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de bezorgkosten die door de Consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Blox niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen indien de Consument bij de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Blox aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

 

ARTIKEL 5. | TOLERANTIES

In het aanbod, de Overeenkomst als zodanig of op welke andere wijze dan ook door Blox vermelde en/of weergegeven eigenschappen van de Producten die in het kader van de Overeenkomst worden geleverd, kunnen op ondergeschikte punten afwijken van hetgeen daadwerkelijk wordt geleverd. Als ondergeschikte punten worden aangemerkt alle geringe afwijkingen in eigenschappen van de Producten, welke de Koper redelijkerwijs behoort te dulden, zoals geringe afwijkingen in kleuren, maten, structuren en afwerking. De aanwezigheid van ondergeschikte afwijkingen biedt voor de Koper geen grond zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen.

 

ARTIKEL 6. | LEVERING VAN PRODUCTEN

1. Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de Producten door of namens de Koper worden afgehaald op een door Blox aangewezen locatie, geschiedt levering van de Producten door bezorging daarvan op het door de Koper opgegeven afleveradres. Indien de Koper geen afleveradres heeft vermeld, geldt het factuuradres als afleveradres. Afhalen van de Producten door of namens de Koper geschiedt uitsluitend op de daartoe met Blox overeengekomen datum en tijd.

2. Blox behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Consument zoals bedoeld in artikel 4.1 pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Consument in ontvangst is genomen.

3. In geval van bezorging van de Producten door of namens Blox, dient het overeengekomen afleveradres voldoende toegankelijk te zijn. Levering vindt plaats tot aan de eerste drempel van het afleveradres.

4. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Koper op het moment dat de Producten door of namens de Koper in ontvangst zijn genomen.

5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Koper, onverminderd het bepaalde omtrent verzuim in artikel 7, nimmer gerechtigd te weigeren de Producten in ontvangst te nemen en/of het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Blox verschuldigde bedrag te voldoen.

6. Indien de Producten niet konden worden geleverd als gevolg van een omstandigheid die de Koper is toe te rekenen, is Blox gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Koper op te slaan, onverminderd de verplichting van de Koper tot voldoening van het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Blox verschuldigde bedrag. De in verband met de niet-inontvangstname door de Koper zoals hier bedoeld, te maken extra kosten, zoals extra vracht-/afleverkosten e.d., komen dan ook voor rekening van de Koper. Het bepaalde in het vorenstaande in dit lid laat onverlet dat het risico van verlies en beschadiging van de Producten pas overgaat op de Consument op het moment dat de Producten door of namens de Consument in ontvangst zijn genomen.

 

ARTIKEL 7. | LEVERINGSTERMIJNEN

Indien niet uitdrukkelijk een leveringstermijn is overeengekomen, is Blox wettelijk verplicht te leveren binnen dertig dagen na het sluiten van de Overeenkomst. Indien wél een levertijd is overeengekomen, betreft dit slechts een indicatieve, niet-fatale termijn. Indien Blox niet binnen dertig dagen, respectievelijk de overeengekomen leveringstermijn levert, treedt het verzuim van Blox pas in als de Koper Blox een Schriftelijke ingebrekestelling heeft verstuurd waarin een redelijke termijn is vermeld waarbinnen Blox alsnog tot levering dient over te gaan en levering ook na verstrijken van deze termijn is uitgebleven. Pas in geval het verzuim van Blox is ingetreden, is de Koper gerechtigd de Overeenkomst, voor dat gedeelte waarop het verzuim van Blox betrekking heeft, te ontbinden en maakt hij aanspraak op evenredige terugbetaling dan wel kwijtschelding. Een enkele overschrijding van de leveringstermijn biedt de Koper dan ook geen aanspraak op enige compensatie.ARTIKEL 8. | ONDERZOEK, KLACHTEN EN GARANTIE

1. Blox staat ervoor in dat de Producten ten tijde van de aflevering aan de Overeenkomst beantwoorden. Voor het overige is elke vorm van garantie uitgesloten, met dien verstande dat dit niets afdoet aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die Consumenten jegens Blox kunnen doen gelden.

2. De Koper dient op het moment van leveren van de Producten direct te onderzoeken of de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien de Producten naar het oordeel van de Koper niet aan de Overeenkomst beantwoorden, dient de Koper daarvan onverwijld mededeling te doen aan Blox.

3. Het bepaalde in lid 2 laat de dwingende wettelijke klachttermijn voor Consumenten onverlet, inhoudende dat de Consument er geen beroep meer op kan doen dat een Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt in geval de Consument daarvan niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek mededeling heeft gedaan aan Blox.

4. Indien de Koper niet tijdig conform het bepaalde in de vorige leden klaagt, vloeit er voor Blox uit een dergelijke klacht van de Koper geen enkele verplichting voort.

5. Ook indien de Koper tijdig klaagt, blijft de verplichting van de Koper tot tijdige betaling aan Blox bestaan, onverminderd de dwingende wettelijke rechten van Consumenten ter zake.

6. Elke aanspraak van de Koper in verband met de stelling dat een Product niet aan de Overeenkomst beantwoordt vervalt, indien het gebrek van het Product het gevolg is van een na de levering van buiten komende oorzaak of een andere niet aan Blox of zijn toeleverancier toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt, niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken na de levering ontstaan als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebruik in strijd met de eventuele gebruiksvoorschriften en het aanbrengen van veranderingen aan de Producten.

7. Op aanspraken als in de vorige leden van dit artikel bedoeld, kan door de Koper slechts een beroep worden gedaan indien de Koper aan al zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen heeft voldaan.

8. In geval van een geldig beroep van de Koper gebaseerd op de stelling dat het geleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, maakt de Koper, naar keuze van Blox, uitsluitend aanspraak op herstel of vervanging van het geleverde door of namens Blox. Herstel dan wel vervanging geldt voor Blox als volledige schadeloosstelling. Indien herstel en vervanging niet mogelijk is, maakt de Koper aanspraak op een naar redelijkheid door Blox vast te stellen financiĎle compensatie, welke mede afhankelijk is van de periode waarin gebruik is gemaakt van het betreffende Product en welke nimmer meer bedraagt dan de door de Koper voor het betreffende Product betaalde prijs.

9. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Blox worden geretourneerd.

 

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

1. Blox is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.

2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Blox bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts nog gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd vergoeding te vorderen van het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog te leveren gedeelte van de Overeenkomst.

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

 

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Blox is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Blox ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Koper ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Koper Schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Koper zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de Koper zijn onderneming liquideert of overdraagt aan een derde, in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een wettelijke schuldsaneringsregeling op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd, alsook in gevallen waarin de Koper anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Blox gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de Koper reeds genoegzame zekerheid voor het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan Blox verschuldigde bedrag heeft gesteld.

3. De Koper is verplicht de schade die Blox ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

4. Indien Blox de Overeenkomst ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Blox nog op de Koper heeft, terstond opeisbaar.

 

ARTIKEL 11. | PRIJZEN, BEZORGKOSTEN EN BETALINGEN

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Blox vermelde prijzen exclusief btw en bezorgkosten, met dien verstande dat: - kosteloze bezorging geldt in geval van levering binnen Nederland;

- in geval van een consumentenkoop vóór totstandkoming van de Overeenkomst de totaalprijs wordt vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de Koper gehouden tot betaling van 10% van het overeengekomen totaalbedrag bij totstandkoming van de Overeenkomst en dient de restantbetaling te zijn voldaan uiterlijk acht dagen vóór de levering van de Producten. In geval van een consumentenkoop zal Blox de Consument evenwel niet verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs. Als vooruitbetaling wordt niet aangemerkt betaling bij levering van de Producten.

3. Zolang de Koper jegens Blox in gebreke is met de voldoening van een op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting, is Blox niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

4. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de op de betreffende factuur vermelde termijn.

5. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Koper van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Koper intreedt, is de Koper, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente, indien de Koper handelt in hoedanigheid van Consument.

6. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Koper aan Blox verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Koper.

 

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Blox draagt nimmer enige aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de Koper verstrekte gegevens, zoals ten aanzien van het afleveradres en de door hem opgegeven specificaties met betrekking tot de vervaardiging of bewerking van de Producten. Voorts draagt de Koper de schade veroorzaakt door een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Koper die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan Blox kan worden toegerekend.

2. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Blox en onverminderd het bepaalde in artikel 8, draagt Blox na de levering geen aansprakelijkheid voor gebreken van de Producten.

3. Blox is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen letselschade, geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

4. Mocht Blox ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden, aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Blox te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Koper dient Blox hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Blox ter zake vervalt.

5. De aansprakelijkheid van Blox is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Blox betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Blox nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Blox daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Blox dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen en verweren jegens Blox bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan Consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat het geleverde niet aan de Overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

7. De Koper en in het bijzonder de wederverkoper van de Producten, vrijwaart Blox van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Blox toerekenbaar is. Indien Blox uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Koper gehouden Blox zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Koper in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Blox, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Blox en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Koper.

8. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle Producten blijven eigendom van Blox totdat de Koper ter zake de betreffende Overeenkomst al zijn betalingsverplichtingen jegens Blox is nagekomen.

2. Het de Koper verboden de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Blox te bewaren. Voorts dienen deze Producten voldoende verzekerd te zijn en te blijven tegen brand-, ontploffings- en waterschade, alsook tegen diefstal. De Koper zal de polis van deze verzekering(en) op eerste verzoek van Blox ter inzage te geven.

4. Indien derden beslag leggen op de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Koper verplicht Blox hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

5. Bij overtreding van het in dit artikel gestelde, wordt het uit hoofde van de Overeenkomst door de Koper verschuldigde, terstond volledig opeisbaar.

6. De Koper geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Blox of door Blox aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de Producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. De Koper dient Blox op eerste verzoek alle informatie te verschaffen teneinde zijn eigendomsrechten te kunnen uitoefenen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 500,- per dag dat de Koper daarmee in verzuim is en zonder dat Blox de Koper daarvoor in gebreke hoeft te stellen. Alle in verband met de uitoefening van de eigendomsrechten van Blox staande redelijke kosten, komen voor rekening van de Koper.

 

ARTIKEL 14. | BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR WEDERVERKOPERS/DEALERS

1. Indien en voor zover de Producten voor wederverkoop door de Koper zijn bestemd, geschiedt wederverkoop aan afnemers van de Koper voor eigen rekening en risico van de Koper. De Koper die als wederverkoper van de Producten optreedt, is zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen jegens zijn eindafnemers, zoals inzake de wettelijke verkopers garantie jegens consumenten.

2. Elke samenwerking tussen Blox en de Koper die als wederverkoper optreedt is, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, nimmer exclusief; Blox is zonder geografische beperkingen gerechtigd meerdere wederverkopers aan te stellen.

3. De wederverkoper is verplicht om de aan de Producten verbonden merknamen en -tekens te gebruiken in verband met de wederverkoop van de Producten. Het is de Koper niet toegestaan enige merknaam of enig merkteken van de Producten of verpakkingen daarvan te verwijderen of deze te wijzigen, of enige eigen merknaam aan de Producten te verbinden of om eigen merktekens op de Producten of verpakkingen daarvan aan te brengen.

 

ARTIKEL 15. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen, onverminderd het bepaalde in artikel 8, binnen bekwame tijd nadat de Koper de gronden die tot de klacht aanleiding gaven, volledig en duidelijk omschreven, Schriftelijk te worden ingediend bij Blox.

2. Bij Blox ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien een klacht van een Consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

ARTIKEL 16. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Blox behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het model- en merkrecht mede begrepen, voor ten aanzien van de Producten, ontwerpen daarvan en de door Blox gehanteerde merk- en handelsnamen, waaronder “Blox” en “Blox.sale”, evenals op de in de Webwinkel weergegeven teksten, beeldmaterialen en andere content van welke aard dan ook. Het is de Koper verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, na te (doen) maken, te (doen) reproduceren, te (doen) openbaren of te (doen) verspreiden of op welke andere wijze dan ook te (doen) gebruiken dan in verband met het normale, daarvoor bestemde gebruik.

2. Een aan de Koper toerekenbare schending van het bepaalde in het vorige lid, geeft Blox het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 17. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Voor zover de wet daarvan onder de gegeven omstandigheden van het geval niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Blox aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.